کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور انسانی 1402

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث در کنکور آورده می شود را بر اساس کنکور پیشین، پیش بینی می کند. در این نوشته بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی نوبت اول به طور دقیق ارائه شده است. کنکور انسانی

بودجه بندی کنکور هنر 1402

بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث در کنکور آورده می شود را بر اساس کنکور پیشین، پیش بینی می کند. در این نوشته بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۲ بر اساس بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۲ نوبت اول به طور دقیق ارائه شده است. بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور زبان 1402

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث در کنکور آورده می شود را بر اساس کنکور پیشین، پیش بینی می کند. در این نوشته بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۲ بر اساس بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۲ نوبت اول (دی ماه) به طور دقیق ارائه شده است. کنکور