کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912

Day: بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

اشتباهات دوران جمع بندی

آخرین مرحله از مطالعه، دوران جمعبندی می باشد که با شناخت اشتباهات دوران جمع بندی آن را به بهترین به پایان می رسانیم. با این مقاله از کنکور آسان است همراه می شویم تا اشتباهات را شناسایی کنیم و در جهت رفع آن نکاتی را یاد بگیریم! دوران جمعبندی معمولا