کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
بودجه بندی کنکور 1403

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

کنکور ۱۴۰۳ محدود به دروس اختصاصی برای همه رشته ها است و شما داوطلبان کنکوری می بایست برای داشتن بهترین عملکرد خو در این آزمون به مطالعه بودجه بندی که در ادامه مطرح می کنیم بپردازید.

توجه داشته باشید که نمره مربوط به دروس عمومی از طریق برگزاری امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم و به صورت سوابق تحصیلی اعمال می شود.

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی فیزیک (دهم) کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲

بودجه بندی فیزیک (یازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲

بودجه بندی فیزیک (دوازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی۱
کار توان انرژی۱
ویژگی فیزیکی مواد۳
دما و گرما قانون گازها۲
ترمودینامیک۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن۵
جریان الکتریکی۶
مغناطیس۳
القا۰

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
حرکت بر خط راست۵
دینامیک و حرکت دایره ای۳
نوسان و امواج۴+۱ ترکیبی
برهم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۵
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
فرمول شیمیایی۲
ظرفیت الکترون۱
شیمی آلی۶
استوکیومتری یا آنتالپی پیوند۱
ترکیبی موازنه با اکسایش و کاهش۱
تعادل۱
الکتروشیمیایی۳
اسید۳
ترموشیمی۱ ترکیبی با استوکیومتری
۲ ترموشیمی
استوکیومتری۱
انحلال پذیری۱
ساختار لوویس۱
ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری۱
آنیون و کاتیون۱
سینتیک۲
محلول ها۲

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
معادله و نامعادله ۱۰ و ۱۱۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
حد و پیوستگی یازدهم۲
حدو پیوستگی دوازدهم۲
حد و پیوستگی ترکیبی ۱۱ و ۱۲۱
لگاریتم۱
الگو و دنباله۲
تابعتابع ۷
ترکیبی با لگاریتم ۲
ترکیبی با مثلثات ۱
مثلثاتمثلثات دوازدهم ۱
مثلثات یادزهم ۱
ترکیبی مثلثات یازدهم ودوازدهم ۱

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
گراف۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره۳
ماتریس۲

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)۱
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)۱
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)۱
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)۱
تابع (نمودار تابع درجه ۲)۱
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)۱
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
آمار ( شاخص‌های آماری )۱
آمار ( سری‌های زمانی )۱

بودجه بندی ریاضی دوزدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
آمار احتمال (شمارش)۱
احتمال۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی)۱
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)۱
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱

بودجه‌ بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

بودجه‌ بندی ادبیات تخصصی (علوم و فنون) کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی ادبیات تخصصی (علوم و فنون) کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه‌ بندی عربی تخصصی کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی عربی تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهوم۱

بودجه‌ بندی تاریخ کنکور انسانی ۱۰۴۳

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
درس دوم۱
درس سوم۱
درس هشتم۱
درس چهاردهم۱
درس شانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
درس دوم۱
درس هفتم۱
درس دهم۱
درس سیزدهم۱
درس پانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
درس اول۱
درس دوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس هشتم۱

بودجه‌ بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه‌ بندی علوم اجتماعی (جامعه شناسی) کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی علوم اجتماعی (جامعه شناسی) کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
پایه دهم۶
پایه یازدهم۷
پایه دوازدهم۵
سوالات ترکیبی۲

بودجه‌ بندی فلسفه کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

بودجه بندی فلسفه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی فلسفه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه‌ های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق‌ گرا۱

بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه‌ بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربردهای آن۱
قضیه حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه‌ بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

عنوانتعداد سوال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس، توجه، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم‌گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی۳تاریخ موسیقی غرب۱فرم شناسی۲
ساز شناسی غربی۴تاریخ موسیقی ایران۱آکور شناسی۲
ساز شناسی ایرانی۲موسیقی فیلم۲هارمونی۳

بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
مواد و مصالح۳شیمی رنگ۱حلال ها و رنگ برها۱
کاغذ و چاپ۴عکاسی۱چسب۱
شیشه۱ابزار و اسلوب های هنری۳آلات موسیقی۲
الیاف نساجی۲مرمت و موزه داری۱

بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
عناصر نمایش۱سینمای ملل۲
نمایش در شرق۱سبک های سینمایی۱
ماسک و گریم۱کارگردانان خلاق دوره ی صامت۱
نمایش در ایران۳درک تصویر۲
نمایش عروسکی۱اسطوره و حماسه۱
سینمای ایران۴انیمیشن۱
مباحث فنی سینما۲

بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور ۱۴۰۳

عناصر و کیفیات بصریشناخت تکنیک و ابزارشناخت آثار هنرمندانشناخت سبک های هنریمبانی طراحی گرافیکسایر موضوعات
۵۲۳۳۳۴

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
تاریخچه۱جایگاه خط و صفحه۱مقیاس۱
مثلث۱رسم سه  نما۱نقشه کشی معماری۳
چند ضلعی۲مجهول یابی۳مکعبات کوچک۱
ترسیمات هندسی۲تصاویر سه بعدی۱
برش و تداخل۱هندسه احجام۱

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
اعداد حقیقی۲درصد۱چند ضلعی۳گرما۱
معادله۱هوش و ریاضی۱تبدیلات هندسی۳کار و انرژی۱
نسبت و تناسب۲اعداد گویا۱هندسه در فضا۲نور۱
رادیکال۱مثلث۲دایره۱خواص مواد۱
هوش شناسی۳الگو سازی۲فشار۱

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوال
هنر پیشا تاریخ ایران۱هنر پیشا تاریخی جهان۱سبک های هنری۵
هنر ایران باستان۱چین و ژاپن۱صنایع دستی۲
هند۱بین النهرین۱عکاسی۳
اژه و یونان۱هنر اسلامی ایران۴موسیقی۱
قرون وسطی۱هنر رنسانس۱نمایش۴
خوشنویس۱چاپ۱

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳

مبحثتعداد سوالات
واژگان۱۵
گرامر۱۰
کاربرد زبان۱۰
ترتیب واژه۵
کلوز تست۱۰
ریدینگ۲۰

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با مشاورین کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگاk با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید :

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

2 پاسخ

  1. اینا احتمالیه؟ مثلا نوشتید تاریخ یازدهم از درس ۱۲ و ۱۱ احتمالیه یا واقعا از همون درسا سوال میاد تو کنکور؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *