کنکور آسان است
55756500 021
4690 196 0912
صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور

صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور

کنکور سراسری شامل دفترچه سوالات اختصاصی است که هر یک از این دفترچه ها شامل تعدادی درس مرتبط با رشته تحصیلی شماست. .
در ادامه همراه ما باشید تا با صفر تا صد دروس اختصاصی سه رشته تجربی – ریاضی و انسانی آشنا شوید.

دروس اختصاصی کنکور

دروس اختصاصی کنکور به سبب ضرایبی که دارند اهمیت و تاثیر بسیار زیادی در تعیین تراز و رتبه شما دارند.
همه شما داوطلبان کنکوری تا حد زیادی از اهمیت و تاثیر دروس اختصاصی در کنکور آگاه هستید پس برای داشتن عملکرد مطلوب در این دروس سعی کنید میزان آگاهی خود از تمام ابعاد دروس اختصاصی رشته خود را افزایش دهید.

دروس اختصاصی رشته تجربی

دروس اختصاصی رشته تجربی به شرح زیر است :

 • زمین شناسی
 • ریاضی
 • زیست شناسی
 • فیزیک
 • شیمی

دفترچه دروس اختصاصی کنکور تجربی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی

زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمی
زیرگروه یک۰۲۴۲۳
زیر گروه دو۱۳۴۲۴
زیر گروه سه۴۳۲۲۲
زیر گروه چهار۱۴۲۳۲
زیر گروه پنج۱۳۲۲۲

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی

عنوان درسکد کتابمقطع تحصیلی
زمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم
ریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم
زیست شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم
زیست شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم
زیست شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم
فیزیک (۱)۱۱۰۲۱۴دهم
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم
شیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی را به تفکیک ۴ درس زیست شناسی – ریاضی – فیزیک و شیمی در جدول های زیر مشاهده کنید:

بودجه بندی زیست کنکور تجربی

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

عنوان فصل (فیزیک دهم)تعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲
عنوان فصل (فیزیک یازدهم)تعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲
عنوان فصل (فیزیک دوازدهم)تعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲

دروس اختصاصی کنکور ریاضی

دروس اختصاصی رشته ریاضی به شرح زیر است :

 • ریاضی (حسابان – هندسه – آمار و احتمال و گسسته)
 • فیزیک
 • شیمی

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی

زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
زیر گروه یک۴۳۲
زیر گروه دو۴۳۳
زیر گروه سه۳۲۳

منابع دروس اختصاصی کنکور ریاضی

عنوان کتاب کد کتاب پایه تحصیلی
هندسه (۱)۱۱۰۲۱۳دهم
هندسه (۲)۱۱۱۲۱۳یازدهم
هندسه (۳)۱۱۲۲۱۳دوازدهم
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵یازدهم
حسابان (۱)۱۱۱۲۱۴یازدهم
حسابان (۲)۱۱۲۲۱۴دوازدهم
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵دوازدهم
فیزیک (۱)۱۱۰۲۰۹دهم
فیزیک (۲)۱۱۱۲۰۹یازدهم
فیزیک (۳)۱۱۲۲۰۹دوازدهم
شیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوادزهم

بودجه بندی کنکور ریاضی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی را به تفکیک ۴ درس حسابان – هندسه و گسسته – شیمی و فیزیک در جدول های زیر مشاهده کنید:

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
مجموعه، الگو، دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چندضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

عنوان فصل (فیزیک دهم)تعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی۰
کار توان انرژی۲
ویژگی فیزیکی مواد۳
دما و گرما قانون گازها۴
ترمودینامیک۳
عنوان فصل (فیزیک یازدهم)تعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن۴ ساکن
۱ خاذن
جریان الکتریکی۴
مغناطیس۲
القا۲
عنوان فصل (فیزیک دوازدهم)تعداد سوال در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک و حرکت دایره ای۶
نوسان و امواج۴
برهم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۲
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال در کنکور
کیهان زادگاه الفبای هستی۲
ردپای گازها در زندگی۳
آب آهنگ زندگی۶
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۵
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۴
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۲
شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر۳

دروس اختصاصی کنکور انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی به شرح زیر است :

 • ریاضی
 • اقتصاد
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان عربی
 • تاریخ
 • جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • فلسفه و منطق
 • روانشناسی

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور انسانی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۹اصول عقاید و فقه۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
زیر گروه یک۲۱۴۴۱۱۳۱
زیر گروه دو۴۲۲۱۱۳۱۲
زیر گروه سه۴۳۲۱۱۲۱۱
زیر گروه چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
زیر گروه پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

منابع کنکور انسانی

عنوان کتاب کد کتاب سال تحصیلی
ریاضی و آمار (۱)۱۱۰۲۱۲دهم
ریاضی و آمار (۲)۱۱۱۲۱۲یازدهم
ریاضی و آمار (۳)۱۱۲۲۱۲دوازدهم
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱دهم
علوم و فنون (۱)۱۱۰۲۰۳دهم
علوم و فنون (۲)۱۱۱۲۰۳یازدهم
علوم و فنون (۳)۱۱۲۲۰۳دوازدهم
عربی زبان قران (۱)۱۱۰۲۰۷دهم
عربی زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم
عربی زبان قران (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم
تاریخ (۱)۱۱۰۲۱۹دهم
تاریخ (۲)۱۱۱۲۳۳یازدهم
تاریخ (۳)۱۱۲۲۱۹دوازدهم
جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸دهم
جغرافیا (۲)۱۱۱۲۱۸یازدهم
جغرافیا (۳) کاربردی ۱۱۲۲۱۸دوازدهم
جامعه شناسی (۱)۱۱۰۲۲۰دهم
جامعه شناسی (۲)۱۱۱۲۲۲یازدهم
جامعه شناسی (۳)۱۱۲۲۲۲دوازدهم
فلسفه ۱۱۱۲۲۶یازدهم
فلسفه (آشنایی با فلسفه ایران)۱۱۲۲۲۶دوازدهم
منطق۱۱۰۲۲۳دهم
روانشناسی ۱۱۱۲۲۴یازدهم

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی را به تفکیک دروس ریاضی و آمار – اقتصاد – علوم و فنون – عربی اختصاصی – تاریخ – جغرافیا – جامعه شناسی – فلسفه و منطق و روانشناسی در جدول های زیر مشاهده کنید:

بودجه بندی ریاضی و آمار کنکور انسانی

مبحث تعداد سوال در کنکور
عبارت های جبری۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال
تابع۵ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۲ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۲ سوال
آمار و احتمال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی)۱ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۲ سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

مبحث تعداد سوال در کنکور
اقتصاد چیست ۰
تولید ۳
بازار ۱
آشنایی با شاخص های اقتصادی ۳
پول ۲
بانک ۱
بازار سرمایه ۱
رشد توسعه پیشرفت ۰
فقر و توزیع درآمد ۱
دولت و اقتصاد ۰
بودجه و امور مالی دولت ۱
اقتصاد بین الملل ۱
اقتصاد ایران ۱
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت ۰

بودجه بندی علوم و فنون کنکور انسانی

مبحث تعداد تست در کنکور
معنی لغت ۱
تاریخ ادبیات و سبک شناسی ۱۱
عروض ۷
قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت ۲

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی

مبحث تعداد تست در کنکور
ترجمه و تعریب۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال
قواعد۷ سوال

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

پایه تحصیلیتعداد تست تاریخ در کنکور تعداد تست جغرافیا در کنکور
دهم۶۶
یازدهم۴۳
دوازدهم۵۶

بودجه بندی جامعه شناسی کنکور انسانی

پایه تحصیلی تعداد تست در کنکور
دهم۶ سوال
یازدهم۷ سوال
دوازدهم۶ سوال
ترکیبی۲ سوال

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

مبحث تعداد تست در کنکور
منطق دهم۹ سوال
فلسفه یازدهم۷ سوال
فلسفه دوازدهم۹ سوال

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

مبحثتعداد تست در کنکور
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه۴ سوال
روان شناسی رشد۳ سوال
احساس، توجه وادراک۲ سوال
حافظه و علل فراموشی۳ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال
تفکر (۲)تصمیم گیری۴ سوال
انگیزه و نگرش۲ سوال
روانشناسی سلامت
ترکیبی

برای اطلاع از درصد هر تست در کنکور سراسری روی لینک زیر کلیک کنید :
درصد هر تست در کنکور سراسری

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با کنکور آسان است با شماره تماس ها زیر در ارتباط باشید :

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *